Ohlášení stavby

Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací:

 • stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m zastavěné plochy, s jedním podzemním
  podlažím, do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím
 • podzemní stavby do 300 m zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem
 • stavby do 300 m zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení
  a haly do 1000 m zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše
  s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let
 • stavby do 25 m zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím podsklepené
  nejvýše do hloubky 3 m

Potřebné dokumenty k ohlášení stavby

 • Ohlášení stavby obsahuje údaje o stavebníkovi, o pozemku, ohlášené stavbě, jejím rozsahu
  a účelu, o způsobu a době provádění stavby a její jednoduchý technický popis, pozemku
  po jejím odstranění. K ohlášení se připojí doklad prokazující vlastnické právo nebo právo
  založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu
  k pozemku či stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci práva ověřit v katastru nemovitostí.
 • Projektová dokumentace se připojuje ve dvojím vyhotovení. Není-li obecní úřad obce,
  na jejímž území stavba bude, stavebním úřadem, předkládá se trojmo.
 • Plná moc, pokud za Vás vyřizuje ohlášení zástupce.
 • Seznam a adresy vlastníků sousedních staveb.
 • Doklad o informování vlastníků sousedních pozemků a staveb.
 • U staveb prováděných svépomocí je třeba písemné prohlášení odborně způsobilé osoby,
  že bude řídit provádění stavby.
 • Doklad o kvalifikaci osoby, která bude provádět stavební dozor.
 • Územně plánovací informace, uzemní souhlas pouze u určitých druhů staveb
 • Závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány hájí,
  stavbou dotčeny ( památkový úřad).
 • Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, ne které se stavba bude napojovat
  (např. vlastníci sítí, elektrické, vodovodní …)